Najważniejsze informacje dotyczące zasad rekrutacji

do klas pierwszych Technikum Nr 18 i Szkoły Branżowej Nr 15

w Zespole Szkół Poligraficzno–Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach


Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.


Szkoła proponuje kształcenie w następujących kierunkach:od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły


od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopii tych dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył


6 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia


6 lipca 2018 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły


od 6 lipca do 12 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w czerwcowym terminie


13 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły


od 13 lipca do 17 lipca 2018 r. – składanie – przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami w ramach postępowania uzupełniającego.O przyjęciu do klas pierwszych decydować będzie suma punktów, możliwych do uzyskania za:


1. Oceny z następujących przedmiotów:


Język polski:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

 • dopuszczający – 2 punkty
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Język angielski lub język niemiecki:

System wybiera przedmiot najwyżej oceniony. Punktowane mogą być tylko przedmioty obowiązkowe.

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

 • dopuszczający – 2 punkty
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Matematyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

 • dopuszczający – 2 punkty
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Informatyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

 • dopuszczający – 2 punkty
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów


Maksymalna liczba punktów za cztery punktowane przedmioty to 72 punkty.


2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem:


7 punktów.


3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:


maksymalnie 18 punktów.


Punktacji podlegają następujące osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktow
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktow
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty
 • krajowym – 3 punkty
 • wojewódzkim – 2 punkty
 • powiatowym – 1 punkt.

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.


  4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:


  3 punkty.


  Punktacji podlega zaangażowanie wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.


  5. Egzamin gimnazjalny.


  Zasady przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów; w rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu to 100 punktów.


  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji:


  200 punktów.