Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

im. Armii Krajowej w Katowicach

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: ponadgimnazjalna – zespół szkół

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Katowice.

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne:

Technikum nr 18

Zawody, w których szkoła kształci:
– technik procesów drukowania
– technik procesów introligatorskich
– technik informatyk
– technik mechatronik
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 15

Zawody, w których szkoła może kształcić:
– drukarz
– introligator

Technikum Uzupełniające nr 10 dla Dorosłych

Zawody, w których szkoła może kształcić:
– technik poligraf

Szkoła Policealna nr 2

Zawody, w których szkoła może kształcić:
– technik optyk

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Katarzyna Matyka

Wicedyrektor: mgr inż. Anita Kostkiewicz
Kierownik Warsztatów: mgr Jolanta Kowalczyk
Zastępca Kierownika Warsztatów: mgr Izabella Jarzmik

Adres

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej

ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
woj. śląskie, powiat Miasto Katowice

Dane kontaktowe

Telefon: (32) 202-84-63, (32) 202-83-14
Faks: (32) 201-48-81

E-mail: dyrekcja@zspm.pl

Strona internetowa: http://www.zspm.pl

NIP: 954-10-02-191
REGON: 000695491

Dane redakcji strony BIP ZSPM

Redaktor: Katarzyna Matyka, Joanna Dziura, Anna Jarecka, Maria Matejczyk, Katarzyna Ratajczak, Adam Turzyniecki
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej
Adres: ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
woj. śląskie, powiat Miasto Katowice
Telefon: (32) 202-84-63
Faks: (32) 201-48-81

E-mail: poligrafic@wp.pl

Wytworzenie informacji 28.08.2018: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 28.08.2018: A. Turzyniecki

Zespół Szkół działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania Zespołu Szkół jest:

 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
 • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
 • przeprowadzenie egzaminów maturalnych
 • przeprowadzenie egzaminów zawodowych
 • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
 • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Zespołem Szkół kieruje Dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowice.
Koszt utrzymania Zespołu Szkół oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet Miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie Zespołu Szkół stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

Charakter Zespołu Szkół: publiczny
Typ Zespołu Szkół: ponadgimnazjalny
Organ prowadzący Zespół Szkół: Urząd Miasta Katowice
Organ nadzorujący Zespół Szkół: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Dyrektor: mgr Katarzyna Matyka
Wicedyrektor: mgr inż. Anita Kostkiewicz
Kierownik Warsztatów: mgr Jolanta Kowalczyk
Zastępca Kierownika Warsztatów: mgr Izabella Jarzmik
Pedagog Szkolny: mgr Ewa Gwóźdź
Sekretariat Zespołu Szkół: Maria Matejczyk, Ewa Misiowiec
Sekretariat Warsztatów Szkolnych: Katarzyna Ratajczak

Wytworzenie informacji 28.08.2018: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 28.09.2018: A. Turzyniecki

Organami Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach są:
1. Dyrektor szkoły;
2. Rada Pedagogiczna;
3. Rada Rodziców;
4. Samorząd Uczniowski.
Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.
Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki


Zespół Szkół jest utrzymywany ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
Zespół Szkół nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Katowice.

Dyrektor Zespołu Szkół sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony następujących nieruchomości gruntowych:

Nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 84 o powierzchni 5.602 m2

Wymienioną nieruchomość stanowią działki nr 122/2 i 120/4 będące własnością Miasta Katowice, zapisane w księgach wieczystych KW 53649 i KW 1961, mapa nr 103 obręb Ligota.
Na nieruchomości znajdują się: budynek 3-kondygnacyjny murowany, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 3.393 m2, kubaturze 17.731 m3, trzy boiska szkolne (koszykówka, siatkówka i tenis), ogrodzenie oraz infrastruktura towarzysząca (parking, wiata rowerowa zadaszona).

Nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Książęcej 27 o powierzchni 12.071 m2

Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 19 będąca własnością Miasta Katowice, zapisana w księdze wieczystej KW 62136, mapa nr 46 obręb Ligota.
Na nieruchomości znajduje się budynek 2-kondygnacyjny murowany, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 2.899 m2, kubaturze 14.810 m3.

Baza Zespołu Szkół

W budynku położonym w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 84 znajdują się następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia języków obcych: 2
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki: 1
 • Pracownia komputerowa: 4
 • Pracownia a biologiczna: 1
 • Pracownia fizyczno-chemiczna: 1
 • Pracownia języka polskiego: 2
 • Pracownia matematyczna: 1
 • Pracownia geograficzna: 1
 • Sala lekcyjna: 4
 • Sala gimnastyczna: 1
 • Siłownia: 1
 • Gabinet pomocy przedmedycznej: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet: 1

W budynku położonym w Katowicach, przy ul. Książęcej 27 znajdują się następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia komputerowa: 2
 • Pracownia fotograficzna: 1
 • Pracownia mechatroniczna: 1
 • Pracownia druków wielkoformatowych: 1
 • Sala dydaktyczna przedmiotów zawodowych: 3
 • Pracownia przygotowalni offsetowej: 1
 • Hala maszyn drukujących: 1
 • Pracownia introligatorska: 3
 • Introligatornia: 1
 • Pracownia typograficzna: 1
 • Jadalnia: 1
 • Szatnie dla uczniów

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk, K. Ratajczak
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

W Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów
 • księga absolwentów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych i ich duplikatów,
 • ewidencja akt osobowych pracowników,
 • księga kontroli,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi inwentarzowe,
 • księga kontroli sanitarnych,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • księga zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr wydanych biletów komunikacji miejskiej,
 • rejestr opinii i orzeczeń (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne),
 • szkolne archiwum

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Sekretariat Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.
Sekretariat Zespołu Szkół udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 ÷ 15.30.
Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje petentów we wtorki i czwartki w godz. 16.00 ÷ 17.00.
Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach
ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do Dyrektora Szkoły.
Do wniosku należy dołączyć:
– jedną aktualną fotografię legitymacyjną
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej; aktualnie wynosi 9 zł.
Dane do wpłaty/przelewu:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach
ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
Nr konta: 44 1020 2313 0000 3502 0515 7799
Tytuł przelewu: „Za duplikat legitymacji szkolnej (Imię i nazwisko ucznia)”

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie:

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła.
Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Dane do wpłaty/przelewu:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach
ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
Nr konta: 44 1020 2313 0000 3502 0515 7799
Tytuł przelewu: „Za duplikat świadectwa (Imię i nazwisko ucznia)

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005:

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.
Kontakt:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.

Duplikaty i wymiana dokumentów: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/dupiwymdok

Wniosek o wydanie duplikatu: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=613&catid=80

Wytworzenie informacji 26.02.2018: M. Matejczyk, A. Turzyniecki
Udostępnienie informacji 26.02.2018: A. Turzyniecki

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586.)
 • Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31.01.2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej.

Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są pod adresem: http://zspm.pl/oferta-edukacyjna/

Wytworzenie informacji 15.02.2018: M. Matejczyk, A. Turzyniecki
Udostępnienie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki

Nabór na wolne stanowiska kierownicze: Główny Księgowy oraz Zastępca Głównego Księgowego:

Pobierz treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

Pobierz treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Głównego Księgowego

Wytworzenie informacji 24.11.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 24.11.2015: A. Turzyniecki


Z przyczyn niezależnych od szkoły wyniki konkursu będą ogłoszone w poniedziałek.

Wytworzenie informacji 18.12.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 18.12.2015: A. Turzyniecki


W wyniku przeprowadzenego konkursu propozycje pracy otrzymali: Pan Krzysztof Partyka oraz Pan Piotr Szafarczyk.

Wytworzenie informacji 31.12.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 31.12.2015: A. Turzyniecki


Zapytanie ofertowe EFS RPO WSL na Specjalistę ds. wdrożeń projektu.

Pobierz treść zaptania ofertowego na Specjalistę ds. wdrożeń projektu

Wytworzenie informacji 14.09.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.09.2016: A. Turzyniecki


Zapytanie ofertowe EFS RPO WSL na Doradcę zawodowego ds. wdrożeń projektu.

Pobierz treść zaptania ofertowego na Doradcę ds. wdrożeń projektu

Wytworzenie informacji 14.09.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.09.2016: A. Turzyniecki


Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur udzielania zamówień Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych na zakup abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”.

Pobierz Zapytania ofertowe Microsoft

Wytworzenie informacji 03.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2016: A. Turzyniecki


Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur udzielania zamówień Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych na zakup abonamentu w programie Akademia SUSE LinuX – SUSE ATP PL do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”.

Pobierz Zapytania ofertowe Linux APT

Wytworzenie informacji 03.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2016: A. Turzyniecki


Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia 3 listopada 2016: Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur udzielania zamówień Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych na zakup abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz korekta zapytania ofertowego ZSPM-1_ZP_ZO_EFS_2016

Wytworzenie informacji 04.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 04.11.2016 A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 09.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.11.2016: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu abonamentu w programie Akademia SUSE LinuX – SUSE ATP PL do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 09.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.11.2016: A. Turzyniecki


Kierownik Projektu ‚Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach’ w związku z realizacją projektu Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT zapytuje o cenę na dostarczenie materiałów biurowych.

Pobierz Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Wytworzenie informacji 22.12.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.12.2016: A. Turzyniecki


Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie wytworów papierniczych.

Pobierz Zapytanie ofertowe na dostarczenie wytworów papierniczych

Wytworzenie informacji 11.01.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.01.2017: A. Turzyniecki


Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie produktów do maszyny offsetowej KBA.

Pobierz Zapytanie ofertowe na dostarczenie produktów do maszyny offsetowej KBA

Wytworzenie informacji 11.01.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.01.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia informatycznych kursów certyfikowanych wskazanych niżej, w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz ogłoszenie nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 09.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.02.2017: A. Turzyniecki


UWAGA

W wyniku analizy rynku związanego z ogłoszeniem pt. „Zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych kursów certyfikowanych w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” zdecydowaliśmy się podzielić zamówienie na trzy części

Część 1 Kursy AutoCAD

Cześć 2 Kursy Microsoft

Cześć 3 kurs SUSE

W związku z powyższym termin rozstrzygnięcie zostanie przesunięty na 3 marca 2017 roku

Oferta przesłana na 27 lutego 2017 r. na wniosek wykonawcy zostanie mu zwrócona.

W najbliższym czasie zostanie opublikowane poprawione dokumenty ogłoszenia i opisu warunków zamówienia wraz z załącznikami dotyczące sprawy nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 24.02.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 24.02.2017: A. Turzyniecki


Poprawione dokumenty ogłoszenia i opisu warunków zamówienia wraz z załącznikami dotyczące sprawy nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowany opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 27.02.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 27.02.2017: A. Turzyniecki


Zmieniono, również punktowanie w zakresie Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych AutoDESK

Autodesk Autoryzowane Centra Szkoleniowe

– ATC Autoryzowane Centrum Szkoleniowe – 10pkt

– ACC Autoryzowane Centrum Certyfikacji, – 20 pkt

– AAP Autoryzowane Centrum Szkoleniowe dla edukacji – 30pkt

Pobierz skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowany opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 01.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 01.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 10.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – korekta ogłoszenia.

Pobierz Skorygowane zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 13.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.1

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.2

Wytworzenie informacji 24.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 24.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-3/ZP/ZOC/2018.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Dostawa wytworów papierniczych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach”

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wytworzenie informacji 20.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2018: I. Jarzmik


Numer sprawy: ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr 28420-2017 z dnia 20.02.2017

Pobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wytworzenie informacji 20.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert.

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 07.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 10.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 24.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 24.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-4/ZP/ZOC/2018.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Dostawa produktów do maszyny offsetowej KBA”

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wytworzenie informacji 20.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2018: I. Jarzmik


Numer sprawy: ZSPM-5/ZP/ZOC/2018.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Obsługa informatyczna pracowni i administracji w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wytworzenie informacji 12.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 16.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.03.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przerowadzenie mechatronicznych kursów certyfikowanych w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-6/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia

Wytworzenie informacji 17.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 28.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.04.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-6/ZP/ZOC/2018.

Informacja o zbędnym majątku ruchomym – maszyny poligraficzne.

Pobierz Informację o zbędnym majątku ruchomym – maszyny poligraficzne

Wytworzenie informacji 24.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.04.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursów dających uprawnienia SEP w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 17.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.02.2017: A. Turzyniecki


W opisie warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się pkt 4.10 o treści

4.10. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Pobierz skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowany opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 25.02.2017: R. Szromek
Udostępnienie informacji 25.02.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 10.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 21.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 21.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-9/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursów graficznych w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 13.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2017: A. Turzyniecki


Skorygowane ogłoszenie dla sprawy o numerze ZSPM-9/ZP/EFS/2017

Pobierz Skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 17.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia poligraficznych kursów w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz ogłoszenie nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 09.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.02.2017: A. Turzyniecki


W opisie warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

– Dodaje się pkt 4.9 o treści

4.9. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

– Punkt 15.5. otrzymuje następujące brzmienie:

15.5. Zamawiający unieważni postępowanie:

– w przypadku braku ofert nie podlegających odrzuceniu

– jeśli postępowanie obarczone było wadą, polegająca na naruszeniu zasady konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania wykonawców,

– jeśli postępowanie obarczone było wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy,

– jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

Pobierz skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowany opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 25.02.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 25.02.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 02.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 14.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 14.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-11/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia informatycznych kursów certyfikowanych Linux Suse w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 13.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2017: A. Turzyniecki


Skorygowane ogłoszenie dla sprawy o numerze ZSPM-11/ZP/EFS/2017

Pobierz Skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 17.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-12/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania do impozycji dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” – numer ogłoszenia w BZP 43471-2017.

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-12/ZP/EFS/2017

Pobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy ZSPM-12/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 14.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-12/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.03.2017: A. Turzyniecki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZSPM-12.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZSPM-12

Wytworzenie informacji 27.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 27.05.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Zaproszenie do składania ofert na adaptację sal i pomieszczeń z robotami budowlanymi, remontem i wymianą instalacji elektrycznej w pracowniach zawodowych Zespołu Szkół Poligraficzno­Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – numer ogłoszenia w BZP 48824-2017.

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Przedmiar i kosztorys inwestorski, część 1, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Przedmiar i kosztorys inwestorski, część 2, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, część 1, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, część 2, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Wytworzenie informacji 22.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Projekt budowlano-wykonawczy – budynek szkoły, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Projekt budowlano-wykonawczy – budynek warsztatów szkolnych, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Wytworzenie informacji 27.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2017: A. Turzyniecki


Informacja z części jawnej otwarcia ofert na adaptację sal i pomieszczeń z robotami budowlanymi, remontem i wymianą instalacji elektrycznej w pracowniach zawodowych Zespołu Szkół Poligraficzno­Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – numer ogłoszenia w BZP 48824-2017.

Pobierz Informację z otwarcia ofert, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Wytworzenie informacji 6.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 6.04.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Wytworzenie informacji 12.05.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.05.2017: A. Turzyniecki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w zakresie sprawy ZSPM-13

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w zakresie sprawy ZSPM-13

Wytworzenie informacji 25.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 25.05.2017: A. Turzyniecki


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym ZSPM-13

Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym ZSPM-13

Wytworzenie informacji 27.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 27.05.2017: A. Turzyniecki


Informacja o zbędnym majątku ruchomym.

Pobierz Informacja o zbędnym majątku ruchomym

Wytworzenie informacji 25.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.04.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Dostawa maszyn i urządzeń poligraficznych. Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 11.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.07.2017: A. Turzyniecki


Odpowiedzi na pytania Wykonawców – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wytworzenie informacji 09.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.08.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 21.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.08.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 29.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.08.2017: A. Turzyniecki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 05.09.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 05.09.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz oprogramowania, zamówienie w 4 częściach. Ogłoszenie do publikacji zostalo wysłane na stronę SIMAP 7.07.2017.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Wytworzenie informacji 07.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.07.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz Załączniki od 1 do 5 do SIWZ w wersji edytowalnej docx

Pobierz Załączniki nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna: część 1, część 2, część 3, część 4

Pobierz Jednolity europejski dokument zamówienia

Wytworzenie informacji 12.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.07.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi (nieaktualne)

Wytworzenie informacji 31.07.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 31.07.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 08.08.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 08.08.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 22.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.08.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 07.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.09.2017: A. Turzyniecki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 10.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.10.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

Dostawa wyposażenia stanowisk elektropneumatycznych, pneumatycznych i elektronicznych.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 30.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 30.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wytworzenie informacji 09.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 14.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 17.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-17/ZP/EFRR/2017.

Dostawa mebli szkolnych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 11.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.08.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 28.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.08.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Kurs spawacza – metoda 111 – spawanie łukowe elektrodą topliwą zakończony egzaminem na uprawnienia spawacza – dla nauczyciela

Pobierz Informacje o ogłoszeniu

Pobierz Ogłoszenie dot. negocjacji

Wytworzenie informacji 16.06.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 16.06.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty – numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty

Wytworzenie informacji 28.06.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.06.2017: A. Turzyniecki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 3.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 3.07.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-19/ZP/EFS/2017.

Zorganizowanie i przeprowadzenie graficznych kursów w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

Pobierz Informacje o ogłoszeniu

Pobierz Opis warunków zamówienia

Pobierz Załączniki edytowalne

Wytworzenie informacji 06.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 06.09.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert

Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 21.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.09.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 13.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 29.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.11.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

Kursy specjalistyczne dla nauczycieli w 2017 roku.

Pobierz Informacje o ogłoszeniu

Pobierz Ogłoszenie dotyczące negocjacji

Wytworzenie informacji 04.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 04.09.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Poprawione informacje o ogłoszeniu

Wytworzenie informacji 07.09.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 07.09.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.09.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 29.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.11.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-21/ZP/EFRR/2017.

Dostawa mebli.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 15.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.09.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert.

Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 02.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.10.2017: A. Turzyniecki


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pobierz Informację o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 11.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.10.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

Dostawa sprzętu fotograficznego i przyrządów kontrolno-pomiarowych – zamówienie w dwóch częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Pobierz Informację o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 11.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 17.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 01.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 01.12.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-23/ZP/EFRR/2017.

Dostawa urządzeń poligraficznych.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Protokół dotyczący unieważnienia postępowania

Wytworzenie informacji 17.10.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 17.10.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-24/ZP/EFRR/2017.

Dostawa stanowisk do programowania i obsługi układów manipulacyjnych.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 31.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 31.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 15.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 14.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

Dostawa elementów elektrycznych i elektrotechnicznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 17.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Dostawa narzędzi mechanicznych, narzędzi elektromechanicznych, przyrządów pomiarowych, stołów warsztatowych oraz sprzętu spawalniczego– zamówienie w 3 częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 31.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 31.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 03.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz Informację o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 13.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 20.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 18.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.12.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

Dostawa Mebli do Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 17.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 13.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

Dostawa przyrządów pomiarowych, zasilaczy oraz urządzeń lutowniczych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 17.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 19.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 19.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-30/ZP/EFRR/2017.

Dostawa maszyn CNC dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 17.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu unieważnienia postępowania

Wytworzenie informacji 24.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.11.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

Dostawa urządzeń poligraficznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 08.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 08.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 27.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.11.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

Dostawa sprzętu fotograficznego dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 08.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 08.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 22.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

Dostawa stanowisk do programowania i obsługi układów manipulacyjnych – zamówienie w 3 częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 15.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 21.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Dostawa frezarki CNC oraz tokarki CNC dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – zamówienie w 2 częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 01.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 01.12.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 05.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 05.12.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 22.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

Dostawa urządzeń poligraficznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 15.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 22.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 25.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

Dostawa zestawów do programowania urządzeń poligraficznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – zamówienie w 2 częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 16.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wytworzenie informacji 17.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Pytanie i odpowiedź oraz zmiana SIWZ

Wytworzenie informacji 18.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 24.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Dostawa urządzeń drukujących dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – zamówienie w dwóch częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 16.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Pobierz Zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 19.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 19.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 24.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 27.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.02.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dających uprawnienia SEP w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wraz z egzaminem.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 15.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 5.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 5.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 7.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 7.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 15.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.03.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

Zorganizowanie i przeprowadzenie graficznych kursów w 2018 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – dla uczniów i nauczycieli.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 12.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Poprawione ogłoszenie o zamówieniu

Wytworzenie informacji 13.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Poprawione ogłoszenie o zamówieniu

Wytworzenie informacji 14.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 20.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 22.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 11.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.04.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Kursy specjalistyczne dla nauczycieli w 1. półroczu 2018 roku – 10 części.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 20.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 22.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.02.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 5.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 5.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 6.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 6.03.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-41/ZP/EFS/2018.


Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych kursów mechatronicznych w 2018 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 14.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 22.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 27.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2018: A. Szromek


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 12.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.04.2018: A. Szromek


Numer sprawy: ZSPM-42/ZP/EFS/2018.

Zorganizowanie i przeprowadzenie poligraficznych kursów w 2018 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 13.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 21.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 28.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 16.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.04.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-43/ZP/EFS/2018.


Zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych kursów Microsoft w 2018 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – dla uczniów.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 14.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 22.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 27.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2018: A. Szromek


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 7.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 7.04.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-44/ZP/EFS/2018.


Kursy specjalistyczne z systemu Linux dla nauczycieli w 2018 roku – 2 części.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Pobierz Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wytworzenie informacji 16.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.04.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 20.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.04.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 23.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.04.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 25.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.04.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 27.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.04.2018: A. Turzyniecki


Informacja o wynikach przetargu nr sprawy ZIT-ZP/ZOC/2014 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na opracowanie Studium Wykonalności dla Szkół z terenu Miasta Katowice.

Wpłynęły 3 oferty:

1. Biuro Studiów i Projektów Górniczych Sp. z o. o. , Katowice, ul. Pod Młynem 1c: oferowana cena dla 5 szkół: 110.000 zł brutto.

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Vector, Katowice, ul. Bielska 29, oferowana cena dla 5 szkół: 184.500 zł brutto.

3. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o /Katowice, ul. Koszarowa 6, oferowana cena dla 5 szkół: 221.400 zł brutto.

Komisja wybrała ofertę Biura Studiów i Projektów Górniczych na kwotę 110.000 zł brutto.

Umowa zostanie podpisana w dniu 7 listopada 2014 r.

Wytworzenie informacji 05.11.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 05.11.2014: A. Turzyniecki


Wykonanie dokumentacji technicznej w trybie negocjacji z ogłoszeniem niezbędnej do realizacji projektu p.n. „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.”

Pobierz Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 07.01.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.01.2015: A. Turzyniecki


Pobierz Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wytworzenie informacji 15.01.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.01.2015: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie

Wytworzenie informacji 04.02.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 04.02.2015: A. Turzyniecki


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Studium Wykonalności do projektów 5 szkół w ramach ZIT.

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty

Pobierz Lista projektów I

Wytworzenie informacji 21.04.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.04.2015: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie

Wytworzenie informacji 18.05.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.05.2015: A. Turzyniecki


02.06.2014 r. – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Ocena stanu sanitarnego szkoły
03.06.2014 r. – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Ocena praktycznej nauki zawodu, warsztaty szkolne
18.08.2014 r. – Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji, Dyscyplina pracy pracowników

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Pobierz Regulamin Dysponowania Funduszem Świadczeń Socjalnych

Pobierz Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Pobierz Wniosek o udzielenie zapomogi losowej zwrotnej

Pobierz Umowę w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

Pobierz Wniosek o udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

Wytworzenie informacji 26.09.2014: J. Dziura
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Pobierz Statut Technikum Nr 18 w Katowicach

Pobierz Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15 w Katowicach

Pobierz Statut Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach

Wytworzenie informacji 26.09.2014: K. Matyka, A. Jarecka
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

1. Układ strony

Stronę otwiera Spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.

2. Przeglądanie strony

W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkole, Struktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.

3. Powrót do Spisu treści

Aby powrócić do Spisu treści, należy nacisnąć link Powrót do początku znajdujący się u dołu każdej podstrony.

4. Przeglądanie załączonych dokumentów

Niektóre podstrony (np. Aktualne przetargi) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Są one zapisane w formacie .pdf, a do ich odczytania na komputerze należy zainstalować program Acrobat Reader. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).

5. Wyszukiwanie informacji

Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.

6. Rejestr zmian

Wszelkie zmiany na stronie BIP Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach odnotowywane są w zakładce Historia zmian.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki


1.09.2015: Zmiany wybranych punktów Statutu Technikum nr 18 wynikające z wprowadzenia ustawy zmieniającej Ustawę o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 20.02.2015 zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/14/15 z dnia 28.08.2015.

Wytworzenie informacji 28.08.2015: K. Matyka, A. Jarecka
Udostępnienie informacji 2.09.2015: A. Turzyniecki


24.11.2015: Publikacja ogłoszeń dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Główny Księgowy oraz Zastępca Głównego Księgowego.

Wytworzenie informacji 24.11.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 24.11.2015: A. Turzyniecki


31.12.2015: Publikacja informacji dotyczących rozstrzygnięcia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Główny Księgowy oraz Zastępca Głównego Księgowego.

Wytworzenie informacji 31.12.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 31.12.2015: A. Turzyniecki


03.11.2016: Publikacja zaproszeń do składania ofert na zakup abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy oraz publikacja zaproszeń do składania ofert na zakup abonamentu w programie Akademia SUSE LinuX – SUSE ATP PL.

Wytworzenie informacji 03.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2016: A. Turzyniecki


09.11.2016: Publikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy oraz publikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu abonamentu w programie Akademia SUSE LinuX – SUSE ATP PL.

Wytworzenie informacji 09.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2016: A. Turzyniecki


09.02.2017: Publikacja zaproszeń do składania ofert na usługi, nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 09.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.02.2017: A. Turzyniecki


17.02.2017: Publikacja zaproszeń do składania ofert na usługi, nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 17.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.02.2017: A. Turzyniecki


20.02.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na dostawę oprogramowania, ogłoszenie nr 28420-2017 z dnia 20.02.2017.

Wytworzenie informacji 20.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2017: A. Turzyniecki


02.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 02.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.03.2017: A. Turzyniecki


07.03.2017: Publikacja informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 07.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.03.2017: A. Turzyniecki


10.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

10.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

10.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 10.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.03.2017: A. Turzyniecki


13.03.2017: Publikacja korekty zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

13.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie graficznych kursów w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017.

13.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych kursów certyfikowanych Linux Suse w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 13.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2017: A. Turzyniecki


14.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na dostawę oprogramowania do impozycji dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, nr sprawy ZSPM-12/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 14.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2017: A. Turzyniecki


17.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie mechatronicznych kursów certyfikowanych w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, nr sprawy ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

17.03.2017: Publikacja skorygowanego ogłoszenia, nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017.

17.03.2017: Publikacja skorygowanego ogłoszenia, nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 17.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.03.2017: A. Turzyniecki


22.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na adaptację sal i pomieszczeń z robotami budowlanymi, remontem i wymianą instalacji elektrycznej w pracowniach zawodowych Zespołu Szkół Poligraficzno-­Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 22.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2017: A. Turzyniecki


27.03.2017: Publikacja projektów budowlano-wykonawczych budynków szkoły i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Poligraficzno­-Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 27.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2017: A. Turzyniecki


28.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

28.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-12/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 28.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.03.2017: A. Turzyniecki


6.04.2017: Informacja z części jawnej otwarcia ofert – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 6.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 6.04.2017: A. Turzyniecki


25.04.2017: Informacja o zbędnym majątku ruchomym.

Wytworzenie informacji 25.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.04.2017: A. Turzyniecki


28.04.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego nr ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 28.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.04.2017: A. Turzyniecki


12.05.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 12.05.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.05.2017: A. Turzyniecki


25.05.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w zakresie sprawy ZSPM-13.

Wytworzenie informacji 25.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 25.05.2017: A. Turzyniecki


27.05.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ZSPM-12.

27.05.2017: Publikacja Zmiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym ZSPM-13.

Wytworzenie informacji 27.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 27.05.2017: A. Turzyniecki


16.06.2017: Publikacja dokumentów – numer sprawy ZSPM-18/ZP/EFS/2017 – Kurs spawacza –metoda 111 – spawanie łukowe elektrodą topliwą zakończony egzaminem na uprawnienia spawacza – dla nauczyciela.

Wytworzenie informacji 16.06.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 16.06.2017: A. Turzyniecki


28.06.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty – numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 28.06.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.06.2017: A. Turzyniecki


3.07.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 3.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 3.07.2017: A. Turzyniecki


07.07.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 07.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.07.2017: A. Turzyniecki


11.07.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – numer sprawy: ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

11.07.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – numer sprawy: ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 11.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.07.2017: A. Turzyniecki


12.07.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

12.07.2017: Publikacja Załączników od 1 do 5 do SIWZ w wersji edytowalnej docx – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

12.07.2017: Publikacja Załącznika nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna: część 1, część 2, część 3, część 4 – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

12.07.2017: Publikacja Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 12.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.07.2017: A. Turzyniecki


31.07.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 31.07.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 31.07.2017: A. Turzyniecki


31.07.2017: Modyfikacja Informacji o szkole w BIP.

Wytworzenie informacji 31.07.2017: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 31.07.2017: A. Turzyniecki


08.08.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 08.08.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 08.08.2017: A. Turzyniecki


09.08.2017: Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców – numer sprawy: ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 09.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.08.2017: A. Turzyniecki


11.08.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – numer sprawy: ZSPM-17/ZP/EFRR/2017.

11.08.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – numer sprawy: ZSPM-17/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 11.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.08.2017: A. Turzyniecki


21.08.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 21.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.08.2017: A. Turzyniecki


22.08.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 22.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.08.2017: A. Turzyniecki


28.08.2017: Publikacja Informacji o unieważnieniu postępowania – nr sprawy ZSPM-17/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 28.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.08.2017: A. Turzyniecki


29.08.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 29.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.08.2017: A. Turzyniecki


04.09.2017: Publikacja Informacji o ogłoszeniu – nr sprawy ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

04.09.2017: Publikacja Ogłoszenia dot. negocjacji – nr sprawy ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 04.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 04.09.2017: A. Turzyniecki


05.09.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 05.09.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 05.09.2017: A. Turzyniecki


06.09.2017: Publikacja Informacji o ogłoszeniu – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFRR/2017.

06.09.2017: Publikacja Opisu warunków zamówienia – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFRR/2017.

06.09.2017: Publikacja Załączników edytowalnych – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 06.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 06.09.2017: A. Turzyniecki


15.09.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-21/ZP/EFRR/2017.

15.09.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-21/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 15.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.09.2017: A. Turzyniecki


21.09.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 21.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.09.2017: A. Turzyniecki


26.09.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 26.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.09.2017: A. Turzyniecki


02.10.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-21/ZP/EFRR/2017.

02.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

02.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

02.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-23/ZP/EFRR/2017.

02.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-23/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 02.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.10.2017: A. Turzyniecki


10.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 10.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.10.2017: A. Turzyniecki


11.10.2017: Publikacja Informacji o unieważnieniu postępowania – nr sprawy ZSPM-21/ZP/EFS/2017.

11.10.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

11.10.2017: Publikacja Informacji o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 11.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.10.2017: A. Turzyniecki


13.10.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 13.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.10.2017: A. Turzyniecki


17.10.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

17.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

17.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 17.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.10.2017: A. Turzyniecki


26.10.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 26.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.10.2017: A. Turzyniecki


27.10.2017: Publikacja Statutu Technikum nr 18 obejmującego zmiany wynikające z Aneksu nr 12 do niniejszego Statutu.

Wytworzenie informacji 27.10.2017: K. Matyka, A. Jarecka
Udostępnienie informacji 27.10.2017: A. Turzyniecki


30.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

30.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 30.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 30.10.2017: A. Turzyniecki


31.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-24/ZP/EFRR/2017.

31.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-24/ZP/EFRR/2017.

31.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

31.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 31.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 31.10.2017: A. Turzyniecki


02.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-30/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-30/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


03.11.2017: Publikacja Informacji o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

03.11.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 03.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2017: A. Turzyniecki


08.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

08.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

08.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

08.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 08.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 08.11.2017: A. Turzyniecki


13.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

13.11.2017: Publikacja Informacji o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

13.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 13.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.11.2017: A. Turzyniecki


14.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 14.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.11.2017: A. Turzyniecki


15.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

15.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 15.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.11.2017: A. Turzyniecki


22.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 20.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.11.2017: A. Turzyniecki


23.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

23.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

23.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

23.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

23.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


24.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu unieważnienia postępowania – nr sprawy ZSPM-30/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 24.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.11.2017: A. Turzyniecki


27.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o unieważnienia postępowania – nr sprawy ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 27.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.11.2017: A. Turzyniecki


28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


29.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFS/2017.

29.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 29.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.11.2017: A. Turzyniecki


01.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFS/2017.

01.12.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 01.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 01.12.2017: A. Turzyniecki


05.12.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 05.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 05.12.2017: A. Turzyniecki


13.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

13.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


13.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


14.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-24/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 14.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.12.2017: A. Turzyniecki


18.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 18.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.12.2017: A. Turzyniecki


19.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 19.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 19.12.2017: A. Turzyniecki


21.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 21.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.12.2017: A. Turzyniecki


22.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

22.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 22.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.12.2017: A. Turzyniecki


15.01.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

15.01.2018: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 15.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.01.2018: A. Turzyniecki


16.01.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

16.01.2018: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

16.01.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

16.01.2018: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 16.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.01.2018: A. Turzyniecki


17.01.2018: Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 17.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.01.2018: A. Turzyniecki


18.01.2018: Publikacja Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 18.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.01.2018: A. Turzyniecki


19.01.2018: Publikacja Pytań i odpowiedzi – numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

19.01.2018: Publikacja Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 19.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 19.01.2018: A. Turzyniecki


22.01.2018: Publikacja Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pytania i odpowiedzi – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 22.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.01.2018: A. Turzyniecki


24.01.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

24.01.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 24.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.01.2018: A. Turzyniecki


25.01.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 25.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.01.2018: A. Turzyniecki


26.01.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

26.01.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

26.01.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 26.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.01.2018: A. Turzyniecki


12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – numer sprawy: ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – numer sprawy: ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


15.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

15.02.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 15.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki


15.02.2018: Aktualizacja danych dotyczących rekrutacji.

Wytworzenie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki
Udostępnienie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki


20.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

20.02.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 20.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2018: A. Turzyniecki


22.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

22.02.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 22.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.02.2018: A. Turzyniecki


27.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 27.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.02.2018: A. Turzyniecki


5.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

5.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 5.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 5.03.2018: A. Turzyniecki


6.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 6.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 6.03.2018: A. Turzyniecki


7.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 7.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 7.03.2018: A. Turzyniecki


12.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

12.03.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 12.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.03.2018: A. Turzyniecki


13.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

13.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-42/ZP/EFS/2018.

13.03.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-42/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 13.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2018: A. Turzyniecki


14.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

14.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-41/ZP/EFS/2018.

14.03.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-41/ZP/EFS/2018.

14.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-43/ZP/EFS/2018.

14.03.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-43/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 14.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2018: A. Turzyniecki


16.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-5/ZP/ZOC/2018.

Wytworzenie informacji 16.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.03.2018: A. Turzyniecki


20.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 20.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.03.2018: A. Turzyniecki


21.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-42/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 21.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.03.2018: A. Turzyniecki


22.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

22.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-41/ZP/EFS/2018.

22.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-43/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 21.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.03.2018: A. Turzyniecki


27.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-41/ZP/EFS/2018.

27.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-43/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 27.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2018: A. Szromek


16.04.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

16.04.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

16.04.2018: Publikacja Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 16.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.04.2018: A. Turzyniecki


20.04.2018: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 20.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.04.2018: A. Turzyniecki


23.04.2018: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 23.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.04.2018: A. Turzyniecki


24.04.2018: Publikacja Informacji o zbędnym majątku ruchomym – maszyny poligraficzne – nr sprawy ZSPM-6/ZP/ZOC/2018.

Wytworzenie informacji 24.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.04.2018: A. Turzyniecki


25.04.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 25.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.04.2018: A. Turzyniecki


27.04.2018: Publikacja Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 27.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.04.2018: A. Turzyniecki


28.09.2018: Aktualizacja danych.

Wytworzenie informacji 28.09.2018: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 28.09.2018: A. Turzyniecki


Skrytka ePUAP: /zspmpoligraf/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Załączniki dodawane do pism mogą być w na stępujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Wytworzenie informacji 1.06.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 1.06.2015: A. Turzyniecki